5 Ağustos 2016 Cuma

Evişlerinde Çalışanlar İçin İşe Giriş Belgesi


Çalışmaya başlamış olan işçiler çalışmaya başladığı ay içerisinde sigortalı bildirim belgesi ile kendini kuruma bildirebilir. Bu bildirim sonrasında kendini kuruma bildirmeyen işverene kurum tarafınca taahhütlü bir yazı ile vaziyet bildirilir. Meydana getirilen bildirim sonrası işçinin işleminde düzeltme veya bildirim yapılmazsa kontrol ve denetim sonucuna nazaran işlem yapılır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlamış olurın bildirimi ile toplumsal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir

Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir.

Bildirgede;
Sigortalının işe giriş tarihi,
Sigortalıya ödenecek ücrete göre belirlenecek gmeşhurk kazanç,
Sigortalının ayda kaç gün çalışacağı,
Ev hizmetinde çalışma sebebi,

detayları bulunmakta olup sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar kuruma verilmesi gerekmektedir.

EK1 Ev Hizmetlerinde On Gün ve daha fazla Çalıştırılacaklara İlişkin bildirge için
EK2 Ev Hizmetlerinde On Günden az Çalıştırılacaklara İlişkin beyanname için
Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden fazla çalışanların SGK’ya bildirimi, Tebliğ ekinde bulunan EK-1 Formu ile.
At içinde 10 günden azca çalışanlamış olurın bildirimi ise EK-2 Formu ile en geç çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha çok çalıştırılacaklara ilişkin beyanname (EK-1) dışında yapılan bildirimler SGK tarafında geçerli sayılmayacaktır

2 Ağustos 2016 Salı

Genel Sağlık Sigortası Yapılandırmada Son Gün


Genel sıhhat sigortalısı olarak tescil edilmiş olduğu halde gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlar için gelir testine son müracaat süresi 30 Eylül 2015’e kadar, genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımızın prim borcunu yapılandırmaları için kurumumuza son başvuru süresi 2 Kasım 2015’e kadar, borçlarını yapılandıran yurttaşlarımızın ilk taksit ve peşin ödeme süresi 30 Kasım 2015‘e kadar, uzatılmıştır.

GSS Yapılandırma Ödeme Son Günü

bugüne dek hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı iyi mi yapılandırabilirim ?

Genel sıhhat sigortası tescili yapıldığı şekilde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, tekrar yapılandırma hakkında maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) zamanı takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde 30/9/2015 zamanı mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna bakılırsa tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine nazaran primleri gerçekleşme ettirilecektir.


Daha önce gelir testi yaptırdım; genel sıhhat sigortası prim borçlarımı iyi mi yapılandırabilirim ?

Genel sıhhat sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihindeki ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel sıhhat Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar, aile içindeki birey başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte (60/G-3) ve primleri bu düzey esas alınarak gerçekleşme ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.(1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arası genel sıhhat sigortası prim tutarları (60/G-1): ) 50,94 TL, (60/G-2): 152,82 TL, (60/G-3): 305,64 TL’dir)

11/9/2014 tarihi itibariyle, bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.
Ancak, bu kişilerce önceden primi ödenmiş olan süreler güncellenmeyeceği şeklinde 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi de yapılmayacaktır.

Tekrar yapılandırma başvurusunu nereye yapmam gerekir ?

Genel sıhhat sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu toplumsal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) yahut APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna rağmen adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Ödemeler ne şekilde olacaktır ?

Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 30/11/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yine yapılandırılmış borcun hepsinı ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri taksit sayısına gore altı, dokuz, on iki yada on sekiz eşit taksite çevrilecektir.
Dolayısıyla borçluların en geç 31/3/2016 geçmişine kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Taksitlendirme ne şekilde olacak?

Hesaplanan meblağın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksit sekiz ay içinde, öteki taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Borçluların başvuru esnasında altı, dokuz, on iki yada on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.
Gene, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu yeğleyen borçluların, müracaat formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, on sekiz taksitten daha çok süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit süresini tercih ettikleri kabul edilecektir.
Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Ödenecek tutar iyi mi belirlenir ?

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti esnasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, peşinden bulunan bu meblağ, borçlularca talep edilen taksit sayısına gore;
-Altı eşit taksit için (1,05),
-Dokuz eşit taksit için (1,07),
-On iki eşit taksit için (1,10),
-On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacaktır.

Daha sonra, yine yapılandırmaya esas toplam alacak meblağı (alacak aslı + TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.
Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun hepsinın tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya nazaran hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden eğitim edilecektir.
İlk taksit ödeme süresi geçirildikten sonrasında peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği şeklinde başvuruların bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonrasında (30/11/2015 ve sonrasında) yapılması halinde başvurular işleme alınsa dahi bu kere bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana gelmiş olması sebebiyle, borçların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu nitelikteki başvuruların 30/11/2015 tarihinden sonrasında yapılmış olması halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır
İlk taksit ödeme yükümlülüğü genel sağlık sigortasından meydana gelen alacaklar yönünden 30/11/2015 tarihinde sona ermektedir.

Ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediğim veya eksik yerine getirdiğimde yapılandırma hakkım devam edebilir mi ?

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde; bu taksitleri ödeme vadesinin sonlanmış olduği zamanı takip eden aydan ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile beraber ödeyeceklerdir. Sadece geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.
Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde, yine yapılandırılmış borçların tüm bunlarnı en geç 30/11/2015 tarihine kadar ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını yeniden yapılandırma kapsamında ödeme hakkını kaybedeceklerdir.
Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş yada eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması veya bir takvim senesinde ikiden fazla olmamakla beraber ödenmemiş yada eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yeniden yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır
Başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor vaziyet olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da noksan ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine gore yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir. Genel sıhhat sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır. Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları sebebiyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini ödemeye devam edebileceklerdir.

Taksit meblağının % 10’u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış noksan ödemeler ihlal sayılmayacaktır

Kapsama giren borçları yine yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Borçlarımı yapılandırırsam sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim ?
Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ek olarak yapılandırılan tarihten sonrasında ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sıhhat hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Ancak, taksit ödeme süresince gerçekleşme eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor konum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya noksan ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden

27 Temmuz 2016 Çarşamba

SGK Da Yeni Dönem


Hizmet dökümü yenilendi: İşveren hilesi tarih ollacak.SGK, emeklilik için en kritik belgelerden önde gelen hizmet dökümüne yeni eklemeler getirdi, sigortalı çalıştığı şirketi artık görebilecek.

Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) son dönemde elektronik ortamda verdiği hizmetlere önemli eklemeler yaptı. SGK’nın internet ortamı üzerinde verdiği en önemli hizmetlerden biri 4/a ve 4/b’li sigortalılar için hizmet dökümü ve hizmet bilgisi. Bir işverene bağlı olarak çalışan kişiler için hizmet dökümü, emeklilik işlemleri için en kritik belge konumunda. Bireyin SGK nezdinde geçerli ilk defa sigortalı olduğu tarihin, toplam prim ödeme gün sayısının, doğum tarihinin ve çalıştığı işyerlerinin görüldüğü hizmet dökümüne SGK bazı eklemeler yaptı. Bu eklemelerden belki de en önemlisi, sigortalının çalıştığı şirketi artık görebilecek olması. İşverenlerin bu aşamada kişiyi başka bir işyerinden sigortalı göstermesi benzer biçimde uygulamaları bu değişim sonrası hemen öğrenilebilecek.


YIPRANMA SİSTEME GİRDİ
Hizmet dökümünde kişilerin sigortalı olarak gösterildikleri işyeri bilgisini görecek olmaları, yıpranmaya doğal olarak çalışmalar açısından da önemli. Bu sayede yıpranmaya tabi çalışması olan fakat bu durumun SGK’ya bildirilmediğini tespit eden bir sigortalı işverene direkt olarak bu günleri kanuna uygun şekilde bildirmesi gerektiğini hatırlatabilecek. İşveren yıpranmaya doğal olarak çalışmayı bildirmemekte direnirse sigortalı geç kalmadan yargı yoluna başvurabilecek.Hizmet dökümüne eklenen bir öteki bilgi de, sigortalının işten ayrılma sebebi. Bu data sigortalının işsizlik sigortasından yararlanabilmesi açısından çok önemlidir. İşten çıkış sebebi işsizlik sigortasından maaş almaya uygun olmayan bir işsiz, işsizlik maaşı alamaz.

ÇIKIŞ KODU DA EKLENDİ
öteki yandan işverenlerin genel eğilimi çalışanın işyerinden çıkış sebebi ne olursa olsun bunu her şekilde ‘çekilme’ olarak bildirmek yönündedir. Bu eğilim de işsizin maaş almasını engeller. Hizmet dökümünde bu bilginin görülecek olması bu konuda işsizlerin hızlıca durumu öğrenmelerine ve gerekirse yargı yoluna başvurmalarının önünü açacaktır. Hizmet dökümüne eklenen bir öteki data ise sigortalının ay içinde 30 günden azca çalışmalarının sebebinin görülebilecek olması. Bu sayede sigortalı çalışan söz mevzusu ay içinde kendisi adına niçin 30 gün prim ödenmediğini öğrenebilecek.

Kazanç takip edilmeli

HİZMET dökümünün önemli bir diğer noktası da, prime esas kazanç kısmıdır. Prime esas kazanç sigortalının SGK’ya hangi ücret düzeyinden bildirildiğini gösterir. Dolayısıyla sigortalılar işverenin kendilerini gerçek ücretleri üzerinden SGK’ya bildirip bildirmediklerini düzenli olarak takip edebilirler.

Alo 170’e şikayet edilebilir
GERÇEK ücretleri üzerinden SGK’ya bildirilmemek, sigortalıları çok zor durumda bırakıyor. Bu durum, hizmet dökümü tertipli olarak takip edilirse önlenebilir. Bunu tespit eden bir sigortalı ALO 170’e doğrudan başvurarak şikayette bulunabilir.

Hangi kodlar işsize maaşın önünü açar?

İŞSİZLİK sigortasından maaş alabilmek için bireyin kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekmektedir. Bu nedenle istifa, emeklilik, kadın işçinin evlendikten sonrasında bir yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılması benzer biçimde hallerde işsizlik maaşından yararlanılması söz konusu değildir. Bu yüzden sigortalılar işten ayrılma nedenini hizmet dökümü üzerinden ne olursa olsun kontrol etmeli ve bu koda nazaran işsizlik maaşına başvuruda bulunmalı.

14 Temmuz 2016 Perşembe

İşverenimi Şikayet Etmek İstiyorum


Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın çok iyi bir şekilde yönettiği Alo 170 hattı ile işverenle yaşadığınız problemlerı, usülsüzlükleri SGK’ya bu hat yardımıyla iletebilirsiniz. İleteceğiniz şikayet kayıt altına alınarak görevli takımlar tarafından denetlenerek kısa süre içinde sonuçlandıracaktır.

Sigortasız çalıştırıldığınızı, çalışmış olduğunız işyerinden ayrıldıktan sonrasında anlarsanız, hizmetinizin geçmiş olduğu yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde yetkili mahkemeye müracaat etme hakkınız da bulunmaktadır.


SGK İşveren iyi mi Şikayet Edilir
Yapmanız ihtiyaç duyulan telefonuzdan 170’i tuşlamak. ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından örutubet taşır. ALO 170’i ilk defa aramanız halinde isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum zamanı, doğum yeri gibi bilgileriniz istenmektedir. Bu bilgilerin istenme sebebi, sonraki aramalarınızda işlemlerinizin daha hızlı yapılabilmesidir.

Sigortasız olarak çalışan binlerce işçi, patronlarını Alo 170 aracılığı ile suç duyurusu etti. Hatta gelen ihbarları tek tek değerlendirmeye alan SGK Başkanlığı ise, incelemeler sonucunda binlerce patrona ‘milyonlarca liralık’ yönetimsel para cezası kesti.

İnternet Üzerinden Şikayetini GönderSoru,
mesele,
tehlikeli sonuç,
Öneri,
İhbar,
Şikayet,
Talep ve başvuruları ile ilgili taleplerinizi yazabilirsiniz…

5 Temmuz 2016 Salı

Esnaf ve çiftçiler SGK prim borcu


Esnaf ve çiftçiler SGK prim borcu mevzusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. SGK prim borcu mevzusunda esnaf ve çiftçiler TBMM’de görüşülen tasarının yasalaşması için gün sayıyor.
Sgk prim borç

Bağ-Kur sigortalısı vatandaşlar, SGK’nın prim borcu mevzusunda atacağı adımları dikkatle takip ediyordu. Son dönemde Bağ-Kur prim borcu konusunda haberler çok sıklaşmıştı. SGK bunun üzerine açıklama yaparak yurttaşları bilgilendirdi. SGK’dan yapılan açıklamada, “TBMM`de görüşülen tasarı yasalaşırsa, prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran esnaf ve çiftçiler de bu uygulamadan faydalanabilecek” ifadeleri kullanıldı.


Toplumsal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur sigortalasının 12 aydan fazla prim borcu bulunanların
sigortalılıklarının durdurulmasına ve prim borçlarının silinmesine ilişkin izahat yaptı.

İşte SGK’nın Prim Borcu Açıklaması:
“Son günlerde yazılı ve görsel bazı basın gösterim organlarında, kamuoyunca Bağ-Kur sigortalısı olarak bilenen esnaf ve sanatkârlar ile çiftçilerden, 12 aydan fazla prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulmasına ve prim borçlarının silinmesine yönelik olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir yasa çalışması olduğu sadece, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat eden sigortalıların yeni çıkacak bu uygulamadan faydalanamayacakları şeklinde yer alan haberlere yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen görüşülmekte olan tasarıda 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat eden ve 12 aydan fazla prim borcu bulunan sigortalıların da bu uygulamadanyararlanmalarına yönelik düzenleme yer verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan tasarının mevcut haliyle yasalaşması halinde, prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran Bağ-Kur (4/b) sigortalısı esnaf ve sanatkarlar ile çiftçiler de talep etmeleri halinde bu uygulamadan faydalanabileceklerdir.”

2 Temmuz 2016 Cumartesi

Sigorta Girişim Yapıldımı


SSK Girişim yapılmış oldumı

Sitemizin ziyaretçileri tarafından son zamanlarda tarafımıza en çok yöneltilen sual ; Sigorta girişim yapılmış mı iyi mi öğrenebilirim ? Oluyor. Bu soruya ilişkin size en doğru detayları aktararak sigorta girişinizin yapılıp, yapılmadığını öğrenebileceksiniz.

Sigorta Girişim Yapılmış mı ?
SGK girişinizin yapılıp yapılmadığını anlık olarak ALO 170 aracılığıyla kimlik bilgilerinizizi vererek öğrenebilirsiniz. Ek olarak işten çıkış bilgilerinide öğrenebilirsiniz.

Sigorta Primleriniz internette hemen görünmez

Sigorta primleriniz ay sonundan ay sonuna hizmet dökümüze ekleniyor. Kati olarak sigorta priminizin yatıp yatmadığını öğrenmek için ay sonunu beklemelisiniz. Fakat Alo 170′i ararsanız işvereninizin işe giriş bildirgesini SGK’ya verip vermediğini anlık olarak öğrenebilirsiniz.

Yapmanız ihtiyaç duyulan Alo 170 hattını aramak.

30 Haziran 2016 Perşembe

Aylık Prim ve Hizmet belgesi


Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümünde yer edinen APHB kavramı ne demek bunu yazımızda bulabileceksiniz.

APHB açılımı : Aylık Prim ve Hizmet belgesi

APHB Nedir ?
Aylık Prim ve Hizmet belgesi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilmesi gereken, çalışan sigortalılara ilişik hizmet ve prim bilgilerini gösteren , işveren açısından da o ay için ödeyeceği primin tahakkukunu gösteren belgedir.

öteki İlgili konular:

Emzirme Ödeneği
İşsizlik Maaşı Kimler Alabilir
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar
Ayda 30 Günden azca Çalışanlar
Doğum Borçlanması Şartları
Genel 
Ebhbekir diyor ki:
25 Aralık 2015, 23:49
selam size bi sorum olacak yardım ederseniz sevinirim yer altı sigortası yatıp yatmadigini nasıl anlamış olurız yer altı sigortası ne diye geçiyor bana yatan sigorta da a4 yazıyor bu yatırılan yer altı sigortami yanıt yazar saniz sevinirim saygilarimla

Cevapla
Yönetici diyor ki:
26 Aralık 2015, 00:30
Ebubekir Bey,

İşverenlerce 2008 yılı Ekim ayı başından önce yer altı işlerinde yer altı sürekli veya yer altı münavebeli olarak çalışıp bu tarihten sonrasında da çalışmaya devam edenlerin fiili hizmet zammına ilişkin bildirimlerinin aylık prim ve hizmet belgesinin ;

04 Yeraltı sürekli Çalışanlar
05 Yeraltı Gruplu Çalışanlamış olur

numaralı belge türleri ile yapıldığı tespit edilmiştir.

9 Haziran 2016 Perşembe

Yabancı eş sağlık hizmeti nasıl alabilir

Eşiniz üzerinden sıhhat hizmeti almaya başlarsınız sisteme girip müstehak olup olmadığınızı bakabilirsiniz eğer müstehak olarak gaslıkmüyor ise SGK gidip aktivasyon yapmış oldurmanız gereklidir. Eşinizin sigortasından yararlanmak için lüzumlu evraklar sadece kimlik kartınızla SGK Tescil servisine müracaat yaptığınız taktirde eşinizin üzerinden sıhhat yardımı almaya başlayabilirsiniz.

Soru: 20 Mart 1988 doğumlu bir kadınım. 5 Temmuz 2007’de SSK’lı oldum. 6 Şu an çalışmıyorum. Sağlıktan da yararlanamıyorum. Eşim çalışıyor. Eşimin üzerinden sağlıktan yararlanabilir miyim? Ya da başka bir yolu var mı?

Yanıt: Sigortalı çalışmadığınız sürece eşiniz üstünden sıhhat yardımı alabilirsiniz.

Yabancı uyruklu eşlerin genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için toplumsal Güvenlik İl Müdürlüklerine yada toplumsal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek ikamet teskerelerini, yabancı ülke sıhhat yardımlarından yararlanmadıklarını belirtir bir taahhütte bulunmaları ve yabancı uyruklular için verilen TC kimlik numaralarını bildirmeleri halinde sıhhat yardımlarından faydalanmaları mümkün olmaktadır.

Diğer İlgili konular:

Provizyon Sorgulama
İşten Ayrıldıktan sonrasında SSK Ne Kadar Geçerli
GSS Borcu olan Sağlıktan Faydalanabilir mi
sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
sıhhat Aktivasyon İzmir
Etiketler: eşimin sigortasından nasıl faydalanabilirim, eşimin sıhhat sigortasından iyi mi yararlanabilirim, eşimin sigortasından yararlanıyor muyum, eş sigortadan yararlanma, eş sigortasından yararlanmak için

1 Haziran 2016 Çarşamba

SGK İle Evde Çocuk Bakmak


Avrupa Birliği ile Türkiye’nin finanse ettiği, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetiminde hayata geçirilen ‘Evde Çocuk Bakım Hizmetleri yoluyla Kayıtlı kadın İstihdamının Desteklenmesi’ adlı proje için başvurular başladı.

Proje, Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Program Otoritesi olduğu ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) bileşenlerinden biri olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İkilogram OP)” altında yürütülmektedir.

Proje ile 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olan ve hizmet akdine doğal olarak (özel sektörde işçi statüsünde) sigortalı olarak halen çalışmakta olan,

İş hayatına geri dönecek,
İlk kez çalışmaya başlamış olacak ya da
Sigortasız çalıştırdığı çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmaya başlamış olacak

Annelere çocuk bakıcısı istihdam edebilmelerini temin etmek üzere 24 aya kadar aylık 300 € tutarında bir mali destek sağlanmaktadır.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, sigortalı çalışan hanım sayıları, bir yılda analık iznine ayrılan ortalama çalışan kadın sayıları, nüfusları ve proje bütçe kısıtı kriterlerine göre seçilen İzmir, Bursa ve Antalya illerinde uygulanacak olan proje sayesinde, 5.000 annenin direkt ve 5.000 çocuk bakıcısının dolaylı olmak üzere proje süresince ortalama 10.000 kadının kayıtlı istihdama kazandırılması hedeflenmektedir.

Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından doğrudan hibe olarak yürütülmekte olan projenin uygulama süresi 30 aydır. Bu kapsamda proje faaliyetleri, altyapı çalışmaları ve tanıtım etkinlikleri ile 06.03.2015 tarihinde başlamış olup, çalışmaların 05.09.2017 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Projeden yararlanacak annelerde aranan şartlar şu şekildedir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla beraber ikamet etmek
• Bir işveren yanında hizmet akdi ile (5510 s. Kanun 4/1-a maddesi kapsamında) işçi olarak tam zamanlı çalışıyor olmak
• Çalıştığı işten elde etmiş olduğu brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak (2015 ikinci altı ayı için 2.546 TL)
• En geç kesin kayıt zamanı itibariyle toplumsal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek,
• Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında akrabalık ilişkisi bulunmamak (kendisi yada eşinin birinci derecede akrabası olmaması; çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. Aşama dahil akrabalık ilişkisi olmaması)
• Analık izin süresini geçirmiş olmak
• müracaat tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak
• Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak

ayrıca, annelerin istihdam edeceği çocuk bakıcılarında da aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

• T.C. Vatandaşı ve hanım olmak.
• Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde ikamet ediyor olmak
• Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci aşama, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. Dereceye kadar (3. Aşama dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak
• minimum ilköğretim mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olmak

KİMLER FAYDALANAMAZ ?
• başvuru şartlarında aranan kriterleri yerine getirmeyenler
• 5510 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesine gore sigortalı sayılmayan anneler
• toplumsal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan anneler
• 5510 sayılı Kanun Ek-5 ve Ek-6 Sigortalısı tam zamanlı ya da sürekli çalışmayan
• 5510 sayılı Kanun Geçici 20 inci maddesinde yer alan Banka Sandığı mensupları (SGK’ya kendilerine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadığından ve bu nedenle SGK Bilişim Altyapısında kendilerine ilişkin veri bulunmadığından)
• SGK Bilişim Altyapısına gore oluşturulan Proje bilgi-İşlem Programı tarafından başvurusu kabul görmeyen öteki kişiler (SGK Bilişim Altyapısından veya MERNIS gibi Proje bilgi-İşlem Programı tarafınca kullanılan diğer veritabanlarından veri yokluğu sebebiyle informasyon çekilemeyen haller)
• Proje Dokümanlarından veya Avrupa Birliği Mevzuatından veyahut da Türk Mevzuatından meydana gelen sebeplerle kendisine uygun maliyet olarak ödeme yapılamayacak öteki kişiler (Belgelerde usulsüzlük yapanlar vs)

20 Mayıs 2016 Cuma

GSS Borcu Olan Sağlıktan Faydalanabilcekmi


Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla genel sağlık sigortasından yararlanma mevzusunda 31.12.2015 evveliyatına kadar prim borcu şartına bakılmama kararı almıştı. Prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam 2015 yılın sonuna kadar devam edecek.

Kendi nam ve hesabına bağlarımsız çalışanlar ile Genel sağlık Sigortalılarından sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Türk yurttaşları ve bu tarz şeylerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Bakanlar Kurulu sonucundaprim borcu olup olmadığına bakılmaksızın, sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ilişkin sıhhat tesisleri ve devlet üniversitelerinin sıhhat uygulama ve araştırma merkezlerinden sağlık hizmeti alabilecekler. 31/12/2015 tarihine kadar sıhhat tesislerimizden ücret ödemeden yararlanabilecektir.

GSS Borcu olan vatandaşlar 31/12/2015 tarihine kadar sıhhat yardımı alabilirler.

2016 GSS Borcu olan Sağlıktan Faydalanabilir mi ?
Gss borcu olan sağlıktan faydalanabilir mi ?

İşte akla gelen ilk sual bu oluyor, hükümetin belli süreç için  için Gss borcu olanlara sağlık hizmeti vermesi 2016 seneninın başlaması ile son bulacak. Yine yurttaşlar hastane kapılarından “ sıhhat tesisleri sıhhat tesisleri” GSS Borcunuz var denilerek hastaneler tarafından geri çevirilecek.

Bu işe bir çözüm bulanacak mı işte bunu 2016 seneninın ilk günlerinde görececeğiz.

1 Mayıs 2016 Pazar

Genel Sağlık Sigortası Yararlanma


Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla genel sağlık sigortasından yararlanma mevzusunda 31.12.2015 tarihine kadar prim borcu şartına bakılmaksızın hizmet sağlaması alabileceklerini bildirmişti. Prim borcu olanlar sıhhat hizmetlerinden yararlanmaya 2015 senenin sonuna kadar devam ettirildi.

Provizyon Verilememiştir

Sigortası olup prim gss borcu olanlar 2016 yılı itibariyle hastaneye gittiğinde ‘Tedavinizi devlet karşılamayacak, cebinizden ödemeniz gerekiyor’ demeleri muhtemel ihtimal. Bu durumda ‘Ben 2 aydır borcum olsa sağlık hizmeti alıyordum’ tepkisi veren vatandaşlar, kafa karışıklığı ile evlerine dönecekler. Malesef ki hastane kapısından geri dönmek benzer biçimde üzücü vakalar yaşanabilinecek.

Tescil Kapsamı: 60/g Türk Vatandaşı İsteğe Bağlı GSS Primi Ödeyenler
GSS Kapsamı 60/g kapsamında sigortalı olanlar
Sorgu Sonucu 1104 – Son bir yıl içinde 30 gün gss prim gün sayısı olmadığı için, provizyon verilememiştir

Kendisi yada üzerinden sağlık yardımı aldığı tanıdığından borçlu gaslıkmektedir. Provizyon verilememiştir.

Son bir yıl içinde 30 gün gss prim gün sayısı olmadığı için, provizyon verilememiştir.

E-Devlet üzerinden bunun şeklinde uyarı mesajları alırsanız eğer mevcut geçmiş gss borçlarınızdan dolayı sigortanız aktif olsa dahi hastanelerin sıhhat hizmetlerinden faydalanamayacağınızı bilmeniz gerekir.
Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim beyannamesinde de belirttiği üzere gençlere büyük önem veriyor Başbakan Ahmet Davutoğlu gençlerin gelir testi borçlarının tüm bunlarnın silineceğinin altını çizdi. Bahsi geçen af durumunda bir gelişme olması, GSS prim borcu yapılandırma ile ilgili olmaması da fazlaca önemli.

30 Nisan 2016 Cumartesi

Yeni Asgari Ücret


SGK primi başta olmak üzere birçok kamu geliri asgari ücrete endekslendiği için, asgari ücrete yapılacak artış SGK’nın kasasını da dolduracak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, SGK primi başta olmak üzere birçok kamu gelirinin asgari ücrete endekslendiği için, asgari ücrete yapılacak artışın SGK’nın kasasını da dolduracağını belirterek, “ortalama yüzde 30 oranında bir artış, SGK’nın kasasına da yüzde 30 oranında daha fazla para girmesini sağlayacak” dedi.

Kurt, 2016’da geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş oldu.

Seçim döneminde asgari ücret konusunun birçok siyasal partinin gündeminde bulunduğunu belirten Resul Kurt, Ak Parti’nin seçim beyannamesinde de asgari ücretin net bin 300 lira olacağının beyan edildiğini anımsattı.


Kurt, asgari ücret mevcut yasal kriterlerle bin 300 liraya çıkarıldığı takdirde, kıdem tazminatı yükü dahil olmak üzere işverene 2 bin 70 liralık bir maliyet çıktığını ifade etti. İşveren tarafının “Mevcut bin 273 lira 50 kuruşluk brüt asgari ücretin bize maliyetinin bin 500 lira bandında olması durumunda bunu kaldırabiliriz. Ama bunun üzerinde bir artış yapılması durumunda biroldukça sektör hem rekabette zorlanacak, hem istihdam sayısında bir düşme olacak bununla beraber bizim üretim maliyetlerimiz artacağı için bu da dolaylı yoldan enflasyonu tetikleyecek” görüşünü savunduklarını aktaran Resul Kurt, işçi tarafının beklentilerine de değindi.

Kurt, “Asgari ücret yükünün tamamının işverene verilmesi söz mevzusu olduğunda, bunu bir ihtimal işveren tarafı kaldıramayabilir. O yüzden maliyetin bir şekilde devlet tarafından bölüşülmesinde yarar var” diye konuştu.

Damga vergisinin kaldırılması da söz mevzusu
Bakanlar Kurulu’nun tüm çalışanlar için “asgari geçim indirimi”ni en üst orana çıkarttığı süre işverenin avantaj sağlayacağına işaret eden Resul Kurt, “İşveren mevcut yasal kesintilere bakılırsa bin 645 lira olarak öngörülen asgari ücretin maliyetini düşürecek ve bu maliyet bin 543 lira olacak. Şu an hükümet programında yer edinen damga vergisinin kaldırılması da söz konusu olabilecek değişikliklerden bir tanesi. Bu da yine işçinin cebine girecek net ücreti artıracağı için dolaylı yoldan işveren maliyetlerini de düşürecek” şeklinde mevzuştu.

Kurt, “Asgari ücrette yapılacak değişiklik SGK tavanını 8 bin 277 lira 90 kuruştan 10 bin 697 lira 70 kuruşa çıkardığında yüksek ücretli işçilerin maliyeti de artacak ve SGK’nın bu anlamda geliri yükselecek. SGK primi başta olmak üzere biroldukça kamu geliri asgari ücrete endekslendiği için, asgari ücrete yapılacak artış SGK’nın kasasını da dolduracak. Yani yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış öngördüğümüz takdirde, SGK’nın kasasına da yüzde 30 oranında daha çok para girmesi sağlanacak” ifadesini kullandı.